ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 2 - ਹਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 2 - ਹਰੇ