ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3 - Red ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3 - ਲਾਲ