ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ - ਲਾਈਨ 5 - Lilac ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਮੈਟਰੋ - ਲਾਈਨ 5 - Lilac